Abe fan Anne’s hiem


 Dit is Abe fan Anne’s hiem met zijn baasje José, zoon van Tes en broer van Asja! Abe is HD- en ED vrij en DM-drager.

Voor meer info kunt u terecht bij zijn baasjes José en Ferdinand: josewitteveen@ziggo.nl